skigeilo-utvikling

Om SkiGeilo Utvikling

SkiGeilo Utvikling engasjerer seg i den helhetlige utviklingen av Geilo som reiselivsdestinasjon. Vi har en ansvarsfull rolle som fritidsboligutvikler med infrastruktur, mobilitet, alpinanlegget og minnerike naturopplevelser i fokus. Gjennom vår lokale tilhørighet ønsker vi å bidra til Geilos attraksjonskraft, både som reisemål og bosted - året rundt.

Hva mener vi med utvikling?

Som en forvalter av lange tradisjoner innen reiseliv og fritidsaktiviteter, kjenner vi på – og er ydmyke for – oppgaven med å føre disse tradisjonene videre. Samtidig drives vi av å fornye og modernisere Geilo i takt med tiden. Vi ønsker å finne innovative og kreative løsninger som kan ta oss fremover. 

En trygg og oversiktlig utvikling av infrastruktur mener vi er avgjørende for å skape en velfungerende destinasjon for alle. Dette i samspill med gode mobilitetsløsninger. Vår visjon er at det skal være en god opplevelse å bevege seg rundt på destinasjonen. Da må vi prioritere de som beveger seg til fots, på ski, med sykkel eller bruker kollektivt. 

Vi har tro på en bærekraftig utvikling, spesielt med fokus på samfunn og lokalt engasjement, miljø, og verdiskaping på en troverdig og transparent måte. Ved å utvikle attraktive attraksjoner for både vinter og sommer i sentrumsnære områder, vil natur- og fritidsopplevelsene være enkelt tilgjengelig for alle, samtidig som inngrepene i uberørt natur blir mindre.

Inkluderende og deltakende

Vi vil at Geilo skal være et helårs reisemål hvor våre gjester kan få leve ut sine drømmer og trives. Det at våre gjester velger å bruke sin fritid hos oss er noe vi har stor respekt for. Vi har et ønske om å være transparente, informere og involvere i tidlig fase, slik at de som bor eller har fritidsbolig på Geilo kan orientere seg om utviklingen i sitt område. Det er ikke alltid vi har alle svarene selv, og medvirkning fra lokale, hytteeiere og besøkende vil alltid være til stor hjelp.

Gjennom SkiGeilo bidrar vi med utviklingen av aktivitetstilbud og opplevelser i alpinanlegget og Geilo Sommerpark. I tillegg engasjerer vi oss blant annet i Geilo Sti- og Løypelag, som drifter og videreutvikler sti- og løypenettet for tur, sti og sykkel på hele destinasjonen. Samtidig er vi eier og driver av Geilo Booking, hvor man gjennom en felles reiselivssatsing samler overnatting, skipass, opplevelser og aktiviteter i én booking portal.

Vi har også tatt et steg inn i kollektivtilbudet på Geilo, ved å etablere skibussen og Kikutbussen. Det bidrar allerede i dag til å redusere biltrafikken internt på Geilo. Vi har som mål å være en aktiv aktør i et større kollektivtilbud i samarbeid med andre næringsaktører og Hol kommune.

Kvalitet og særpreg

SkiGeilo Utvikling har store ambisjoner om å levere et produkt utover det forventede. I tilknytning til våre baseområder utvikler vi unike prosjekter hvor vi legger vekt på nærhet, funksjon og trivsel. Det skal være komfortabelt og hyggelig, med enkel tilgang til fritidsaktiviteter. Høy kvalitet i leveransen er for oss en selvfølge, og vi strekker oss langt for å benytte lokale produkter og leverandører. Vi har levert fritidsboliger på Geilo i over 20 år, og har hatt gleden av å bli kjent med mange hyttegeilinger fra både øst og vest. Spesielt hyggelig er det når noen anbefaler prosjektene våre videre. Da er et av målene våre nådd!

Solide eiere

Soliditet er en av våre bærebjelker for å kunne tenke langsiktig. SkiGeilo Utvikling AS er et datterselskap av Geilo Holding AS, som igjen eies av Kikut Eiendom AS og Fredensborg Fritid AS. Vi jobber tett med vårt søsterselskap SkiGeilo AS, som er et av Norges største alpinanlegg og kåret til Norway's Best Ski Resort fem år på rad.

Historien om SkiGeilo

Geilos storhetstid

Da den første skiheisen, Geilo Taubane, stod klar i 1954 ble plutselig Geilo sett på som en internasjonal skidestinasjon. Ringvirkningene var enorme for Geilo som bygd, og nye arbeidsplasser og servicetilbud ble en direkte konsekvens. 

Geilo som reiselivsdestinasjon hadde sin virkelige storhetstid på 70-, 80- og 90-tallet. Skisenteret på Geilo er en historisk kjernebedrift, hvor det var mange lokale investorer og grunneiere som satset på alpinutviklingen.

Eventyret på Kikut 

Arne Pålgardhaugen, som står bak utviklingen på Kikut, vokste opp i skibakkene på Geilo. Hans far bygde hytter og Arne hjalp til. I ungdomstiden var Arne også instruktør på skiskolen, bidro som hjelpearbeider i heisen i Halstensgård og var med på mye av det praktiske arbeidet et alpinanlegg fører med seg.

I 1997 fikk han sjansen til å være med og kjøpe en stor eiendom på Kikut. Han så muligheter i utvikling av hyttetomter og skiheis ingen hadde sett, eller gjort i Norge før. Etter hvert begynte det å forme seg en visjon og idé om å knytte Kikut til resten av Geilo, og det som en gang var en drøm kunne nå realiseres. Forretningsplanen ble kladdet ned på en plankebit, og resten er historie.

Resultatet var hårete mål, modige visjoner og enorme mengder hardt arbeid. Det ble gjort et banebrytende arbeid med solid infrastruktur, hvor målet var å gjøre hyttelivet enklere, mer komfortabelt og moderne. Det ble lagt til rette for flere typer fritidseiendommer med store variasjoner i pris og størrelse. Dette gjorde at flere hadde mulighet til å skaffe seg en perle på fjellet. Skiheisen på Kikut ble i starten driftet på dugnad av venner og familie. Noen år senere ble Kikutheisen bygd og var Nord-Europas mest moderne skiheis på den tiden. Med det grepet ble Kikut et stort skianlegg som alle etablerte eiendommer ble en del av. Dette hadde stor betydning for eiendomsverdier på Kikut som havnet helt på toppen i Norge. Slik ble også Kikut koblet sammen med resten av alpinanlegget på Geilo.

Kreftene samles og SkiGeilo blir til

2017 er året hvor satsningen på Geilo virkelig setter fart igjen. Arne Pålgardhaugen og Ivar Tollefsen går sammen om å kjøpe Geilo Skisenter AS. Gjennom selskapet Geilo Holding samles skisenter, eiendom og utvikling i ett selskap – og muliggjør en enhetlig satsing på Geilo som destinasjon. Nesten alle skiheisene, som tidligere var i et fragmentert eierskap, er nå samlet i ett selskap. SkiGeilo blir til som nytt merkenavn. 

Familien Tollefsen har også dype røtter på Geilo. Både Ivar og sønnen Nick har vokst opp og tilbrakt utallige ferier på Geilo. De har bygd opp et selskap med industriell og finansiell kompetanse nasjonalt og internasjonalt. På Geilo har de som mål å bidra til utvikling i lag med lokalsamfunnet.

Tydeliggjøre videre satsning

Det er en langsiktig og helhetlig visjon som ligger bak vår utvikling. Denne tankegangen har vært grunnsteinen for all utvikling vi har gjort opp gjennom årene, og er bakgrunnen for at vi i 2021 opprettet SkiGeilo Utvikling AS. Selskapet skal bidra til utvikling av destinasjonen Geilo med bærekraft, sosiale og kulturelle forhold som viktige element.

Et aktivt eierskap, lang erfaring i bransjen og lokal tilhørighet, skaper grobunn for å foredle og bygge videre på Geilo som skidestinasjon i lag med annet næringsliv og bruk av eksisterende infrastruktur. Sammen ønsker vi å få Geilo opp og frem som den mest attraktive helårsdestinasjonen i landet. Der Geilo hører hjemme!

Bærekraft

For oss har bærekraft et stort omfang. Det er et vidt begrep som inneholder ulike områder som engasjement, kultur, livskvalitet, estetikk, miljø, jobbkvalitet, biologi, HMS, verdiskaping og sunn økonomi. Vi mener det er viktig å fokusere på totaliteten i bærekraftig utvikling.

Bærekraft deles gjerne inn i tre hovedområder (ESG = Environmental, Social and Governance). For oss er det bevaring av natur, kultur og miljø + styrking av sosiale verdier = økonomisk levedyktighet. 

Bevaring av kultur, natur & miljø

I vår utvikling vil vi alltid gjøre vurderinger om konsekvensene for landskap, natur- og friluftsverdier. 

Begrepet fortetting kan også bety kompakt utvikling. Slik får flere anledning til å dele på fellesfunksjonene. Et baseområde inneholder fritidsleiligheter for eie eller utleie, parkeringsarealer og fellesarealer med smørerom, skilockers, sportsboder og sykkelparkering. Samt tilgang til alpinanlegget med sine servicefunksjoner som servering, skiutleie og skiskole, og et videre bredt aktivitetstilbud. Vi foretrekker en utvikling i våre baseområder hvor man i hovedsak kan benytte og videreutvikle eksisterende infrastruktur, og dermed unngå å ta i bruk inngrepsfrie naturområder. Vi er opptatt av å sikre areal til stier og løyper, og at disse er godt knyttet til annen infrastruktur og aktiviteter. Dette opprettholder en kort vei til natur- og friluftsopplevelser uten bruk av bil. Vi ønsker å gjøre muligheten for rekreasjon og naturopplevelser tilgjengelig for flest mulig. Dette vil vi gjøre på en styrt og tilrettelagt måte, slik at naturbelastningen blir liten. Det at naturen er så tilgjengelig for oss som bor her, og alle som velger å feriere her, mener vi er med på å bidra til en bedre folkehelse.

Vi ønsker å legge til rette for en enklere og mer effektiv persontransport til Geilo Sentrum uten å øke biltrafikken. Sammen med andre næringsaktører og Hol Kommune vil vi gjerne arbeide med alternative transportløsninger, tilrettelagte gang- og sykkelveger og alternativer for trafikkavviklingen. SkiGeilo sin skibuss er allerede et godt alternativ til å ikke bruke bil mellom baseområdene og sentrum. Kikutbussen korresponderer med togene fra Oslo og Bergen, og sørger for at våre gjester enkelt kommer seg helt frem til hytta på Kikut. 

Geilo har en rik historie som bærer med seg lange tradisjoner. Den kulturelle rikdommen ligger dypt forankret i vår identitet som en reiselivsdestinasjon, hvor vertskapsrollen er av stor verdi. Alpinbygda Geilo med idretten, internasjonale arrangement, skiglede, lokale helter og en fantastisk dugnadsånd, er verdier som har tatt oss dit vi er i dag. Dette er spesielt viktig å ta vare på og videreføre ved utviklingen av nye Geilo Taubane. Et samarbeid med lokalt landbruk, interesse for matkulturen og bevissthet rundt nasjonalparken er essensielle virkemidler i arbeidet.

Styrking av sosiale verdier

Det er viktig for oss at hele bygda er engasjert, og har eierskap til mulighetene og potensialet vi har på destinasjonen. Vi tror at det å være transparent, ha åpenhet om våre planer og invitere til medvirkning, vil resultere i trygghet og skape engasjement. I prosessen med Geilo Taubane har det vært helt avgjørende å få innspill gjennom folkemøte og etterfølgende workshoper. For den videre utviklingen på Kikut er vi i gang med visjonsjakt og spørreundersøkelser som også er med på å forme prosjektene. Vi ønsker å være med på å utvikle Geilo Sentrum som et knutepunkt for ferdsel, handel og hygge. Det skal være god kapasitet til gjestene våre i høysesong, men likevel være et trivelig sted å være året rundt.

Økonomisk levedyktighet

En god spredning i deltakelsen av den lokale verdiskapingen på Geilo, i Hol Kommune og hele Hallingdal, er med på å styrke oss som en konkurransedyktig reiselivsdestinasjon. Vi har tro på at vi kan være med på å øke bevisstheten, ved å motivere til å handle lokalt i alle ledd fra entreprenør til matprodusenter. Vi vil gjerne bidra til å skape et bærekraftig grunnlag for alle næringer i hele kommunen, slik at politiske ambisjoner om bosetning, gode bomiljø og attraktive arbeidsplasser kan realiseres. I det lange løp vil hele destinasjonen vinne på dette – lokal verdiskaping er god business!

Hold deg oppdatert

Åpenhetsloven
Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo