skigeilo-utvikling

Miljøopprydding i Vestlia

2022-07-06
I sommer er vi i gang med trolig den største sentrumsnære miljøoppryddingen som er gjennomført i Hol og Hallingdal.

Historie om skytebanen i Vestlia

Området ved Geilo Skytebaner i Vestlia ble avsatt til reiselivs- og aktivitetsområde allerede i kommunedelplanen for Geilo i året 2000 - altså for 22 år siden. Eierne av disse tomtene i Vestlia brukte de første årene til å sondere markedet og den lokale reiselivsbransjen for samarbeidspartnere og konsept for område. Etter hvert i 2007 ble det landet en utviklingsavtale mellom grunneierne og Geilo Holding som da hadde gjennomført en tilsvarende prosess med Geilo Fjellandsby på Kikut. Etter flere år med konseptutvikling ble det i 2009 inngått avtale mellom grunneier, utbyggere og Hol kommune om å utarbeide en felles områdeplan for Vestlia som heretter ble kalt Vestlia Reiselivsområde.

Geilo Skytterlag hadde fortsatt betydelig aktivitet i området. Alle involverte så at en skytebane ikke hadde noen fremtid så sentralt på Geilo, og spesielt ikke i et reiselivsområde. Det var både støy, forurensing og sikkerhet som til slutt ble avgjørende for å få avsluttet skyteaktiviteten på Geilo. Støyen fra skytebanen satt stopper for all bygging og utvikling av både bolig, fritidsboliger og all reiselivsutvikling i hele Vestlia. Selv Geilo Kulturkyrkje ble bygget innenfor støysonen til Geilo Skytebane. Resultatet ble at alle grunneiere og reiselivsutviklere i området gikk sammen og utbetalte et nesten to-sifret millionbeløp til Geilo Skytterlag. Hensikten med dette var at de kunne rydde opp og etablere seg et annet sted. Dermed la Geilo Skytterlag ned all sin aktivitet i Vestlia i 2013.

Geilo Skytterlag var i starten aktivt med i miljøundersøkelsene i samarbeid med ekspertise fra Forsvarsbygg. Etter hvert tok Geilo Holding over prosjektet med prosjektledelse og kostnader, og det ble utarbeidet en fullstendig sluttrapport med geomerket kategorisering av all forurensingen etter nesten 100 års skyteaktivitet. Hol kommune ble kontaktet for behandling av en søknad om opprydding, men henviste søknaden direkte til den gangen Fylkesmannen i Buskerud. Søknad med tiltaksplan for opprydding ble utarbeidet i samarbeid med Cowi AS og tillatelsen til opprydding ble vedtatt i februar 2018.

Åtte år etter at skytebanen ble nedlagt ble områdeplanen for Vestlia Reiselivsområde vedtatt i 2021.


Miljøoppryddingen på gamle Geilo Skytebane sommeren 2022

Det dere ser foregår i Vestlia i sommer, er forberedelser og oppstarten på opprydding i forurensningene etter nærmere 100 års skyteaktivitet i området. Her har det vært skyting i forskjellige former som både trening til jaktskyting, skyttersport, men også skytetrening for heimevern og politi. Forurensingene etter skytingen består av bly og andre tungmetaller.

I sommer skal de forurensede massene samles inn og registreres med vekt og plassering. Det mest oversiktlige er vollene på 100 og 300 meter fra standplassen, men det er også en rekke andre steder hvor det har vært alt fra felt-blinker til gamle skytevoller fra den gangen standplassen lå ved Bakkestølvegen.

Alle massene har ulike kategorier, og når de er fjernet fra et område skal stedet måles på nytt og friskmeldes før det kan lukkes igjen. I tillatelsen fra Statsforvalteren er det krav til at de massene som er mest forurenset med bly og andre tungmetaller skal kjøres til godkjent mottak som f.eks. hos Lindum AS. Disse massene skal veies før de forlater området, og veies inn igjen ved ankomst. Det samme gjelder de massene som er mindre forurenset og kan legges dypt under framtidige løypetraseer. Alle massene som er forurenset blir registrert og geomerket. Hele miljøoppryddingen er spredd over et område på ca. 43 000 m2. Dette er mest sannsynlig den største sentrumsnære miljøoppryddingen som er gjennomført i Hol kommune og Hallingdal.

Det må i denne forbindelse etableres en ny vei inn i området, og det installeres en vekt for lastebilene hvor de kan veies ved inn- og utkjøring. Øverst i området er det klargjort for å sprenge ut masser med en grop for å henlegge de mindre forurensede massene som beskrevet i tillatelsen fra Statsforvalteren. Det blir også laget et fordrøyningsbasseng, slik at minst mulig av jordmasser skal følge med bekken som går gjennom området. I forbindelse med miljøundersøkelsene er det ikke funnet noen fare for avrenning fra de forurensede massene på skytebanen.

Under hele opprydningsprosessen er det Cowi AS som står for kontroll og dokumentasjon av prosjektet og aktiviteten. De skal også utarbeide en sluttrapport som skal godkjennes av Statsforvalteren før området kan tas i bruk.

De store myrområdene i Vestlia er naturlig nok ikke med i planområdet og vil ikke bli berørt, men de er midlertidig sperret av med byggegjerder.


Vi håper på forståelse for viktigheten av denne oppryddingen på Geilo, og at det blir mulig å ta området i bruk til formålet det er avsatt til helt siden 2000.

Hold deg oppdatert

Åpenhetsloven
Vesleslåttvegen 11, 3580 Geilo, Norge

Foto: Paul Lockhart | Powered by Plyo